กิจวัตรยามเช้าที่ดีต่อสุขภาพ สำหรับคนขี้เซา

การรับรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาผู้ช่วยสาธารณสุขของประเทศภูฏาน GRADUATE HEALTH ASSISTANTS’ PERCEPTIONS OF THEIR PREPAREDNESS FOR PRACTICE IN BHUTAN. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่อง 2 ปี Factors Effecting into Achievement in Students Computer Science Two-year Undergraduate Continuing Program. ความพร้อมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนชาวเลเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต THE READINESS OF LOCAL PEOPLE FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT A CASE STUDY KOHSIRAE COMMUNITYAMPHURMUANG PHUKET PROVINCE. การศึกษาเปรียบเทียบ ความถี่มูลฐานเสียงพูดระหว่างคนไทยที่พูดโดยใช้หลอดอาหารและผู้ที่พูดโดยใช้กล่องเสียง A COMPARATIVE STUDY OF FUNDAMENTAL FREQUENCY BETWEEN THAI ESOPHAGEAL SPEECH AND LARYNGEALSPEECH. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในระบบระบายอากาศสำหรับอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน An Analytical Study of Ventilation System for Underground Cable Tunnel. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในระบบระบายอากาศสำหรับอุโมงร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน An Analytical Study of Ventilation System for Underground Cable Tunnel.

ประสิทธิผลการให้คำปรึกษารายบุคคลที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลแก่งคอย Effectiveness of Individual Counseling on Medical Compliance Among Diabetic Patients in Kaeng Khoi Hospital. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคกลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ปัล ในอุตสาหกรรมแกะสลักหินจังหวัดชลบุรี PREVALENCE AND RELATED FACTORS OF CARPAL TUNNEL SYNDROME IN SCULPTURE INDUSTRY OF CHONBURI PROVINCE. ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานของผู้สอบบัญชีและกำไรที่ไม่คาดหวังกับระยะเวลาในประกาศกำไรประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE RELATIONSHIP AMONG AUDIT REPORTS, UNE~PECTED EARNINGS AND THE TIMING OF ANNUAL EARNINGS ANNOUNCEMENT OF COMPANIES LISTED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยักในผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินก่อนและหลังการฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ANTI-TETANUS TOXOID ANTIBODY TITER IN ACCIDENTAL WOUND PATIENTS BEFORE AND AFTER TETANUS TOXOID BOOSTER. การเปรียบเทียบการรับรู้ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ A COMPARISON OF PERCEIVED PATIENT UNIT EFFECTIVENESS BETWEEN HEAD NURSES AND STAFF NURSES GOVERNMENTAL UNIVERSITY HOSPITALS.

ลายสักโอสคูลนาฬิกา

กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องยาเสพติดระดับชุมชน ตำบลบางคุรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี COMMUNICATION PROCESS OF COMMUNITY CAMPAIGNS FOR WAR ON DRUGS IN BANGKURAT BANGBUATHONG NONTHABURI. ความพึงพอใจของผู้มารับส่งโลหิตและหรือส่วนประกอบของโลหิตจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ต่อการให้บริการของหน่วยจ่ายโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย THE SATISFACTION OF MESSENGERS FROM HOSPITALS IN BANGKOK METROPOLIS REGARDING SERVICES OBTAINED FROM DISTRIBUTION UNIT, THE NATIONAL BLOOD CENTER, THAI RED CROSS. การประมาณพารามิเตอร์ของการแจกแจงความสูญเสียสำหรับข้อมูลแบบกลุ่มซึ่งถูกตัดปลายทางซ้าย An Estimation of Loss Distribution Parameters forLeft-truncated Grouped Data. การสำรวจการตัดสินใจซื้อและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร SURVEY OF THE PURCHASING DECISION AND OPINIONS REGARDING HERBAL COSMETIC ONE TAMBON ONE PRODUCT PRODUCTS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN BANGKOK. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการตามกิจกรรมของสถานีอนามัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2548 UNIT COST ANALYSIS PER ACTIVITY OF HEALTH CENTERS IN UTHUMPHON PHISAI DISTRICT SI SA KET PROVINCE FOR FISCAL YEAR 2005. ผลการสอนศิลปะโดยใช้วิธีศิลปวิจารณ์ตามทฤษฎีของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน ที่มีต่อความสามารถในการวิจารณ์งานศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EFFECTS OF TEACHING ART BY USING EDMUND BURKE FELDMAN’S THEORY-BASED ART CRITICISM METHOD ON ART WORK CRITIQUE ABILITIES OF PRATHOM SUKSA SIX STUDENTS.

ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา THE IMAGE OF YANNAWA TRAFFIC POLICE IN THE MIND OF YANNAWA RESIDENTS. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนตราสารทุนในมิติเวลาและความถี่ ANALYSIS OF STOCK RETURNS IN TIME AND FREQUENCY DIMENSIONS. การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเปลาโนทอลในพลาสมาโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟี QUANTITATIVE ANALYSIS OF PLAUNOTOL IN PLASMA USING GAS CHROMATOGRAPHY. สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาการกินของแกมมาริดแอมฟิพอดที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังและในหญ้าทะเล MORPHOLOGY AND FEEDING ECOLOGY OF GAMMARID AMPHIPODS IN CORAL REEF AND SEAGRASS COMMUNITIES. การเล่าเรื่องและการสร้างความจริงทางสังคมในข่าวคลื่นยักษ์สึนามิ NARRATION AND CONSTRUCTION OF REALITY IN TSUNAMI NEWS COVERAGE. การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน TWO-STATE FLEXIBLE FLOW SHOP SCHEDULING WITH UNCERTAIN OPERATION TIMES.

ผลของการฝึกเสริมพลัยโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนิสิตชายระดับปริญญาบัณฑิต EFFECTS OF USING SUPPLEMENTARY PLYOMETRIC TRAINING ON BASKETBALL DRIBBLING AGILITY OF MALE UNDERGRADUATE STUDENTS. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FUNDAMENTAL ANALYSIS OF SECURITIES LISTED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. การทดสอบแบบจำลองอินเฟลชันโดยคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ COSMIC MICROWAVE BACKGROUND TESTS OF INFLATION MODELS. การแก้ไขปัญหาผิวเป็นตุ่มในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพีวีซีโดยแนวทางซิกซ์ซิกม่า THE PROBLEM SOLVING OF GEL IN PVC COMPOUND INDUSTRY BY SIX SIGMA APPROACH. อะแดฟทีฟไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์การทรุดตัวของเสาเข็ม ADAPTIVE FINITE ELEMENT METHOD FOR PILE SETTLEMENT ANALYSIS.

ความรู้ และความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ต่อการกำกับดูแลตนเองในวิชาชีพภายใต้สภาการหนังสือพิม์แห่งชาติ KNOWLEDGE AND OPINION OF JOURNALISTS REGARDING THE SELF-REGULATION OF THE PRESS UNDER THE PRESS COUNCIL OF THAILAND. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี THE EFFECT OF INDIVIDUAL COUNSELING ON SELF-ESTEEM OF HIV INFECTED PERSONS. ผลของโลหะทังสเตนและโพแทสเซียมบนตัวเร่งปฏิกิริยา VO/TiO ที่ใช้ในปฏิกิริยาการเลือกกำจัดแก๊สไนตริกออกไซด์ด้วยแอมโมเนีย EFFECT OF TUNGSTEN AND POTASSIUM ON THE VO/TiO CATALYST FOR SELECTIVECATALYTIC REDUCTION OF NO WITH NH. © 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved. รูปแบบของชุมชนเสมือนในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร VIRTUAL COMMUNITY PATTERNS IN THE VICINITY OF PAHOLYOTHIN SUBWAY STATION, BANGKOK. การพัฒนาทรานพอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรง และการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที A DEVELOPMENT OF 2.5 GB/S OPTICAL TRANSPONDER BY USING DIRECT MODULATION AND DIRECT DETECTION TECHNIQUES.

พฤติกรรมการดูดติดผิวและการเคลื่อนที่ของอาร์เซเนตในชั้นน้ำใต้ดิน SORPTION AND TRANSPORT BEHAVIOR OF ARSENATE IN THE AQUIFER. การเตรียมไฮโดรเจลที่ประกอบด้วยชั้นของโพลิไวนิลแอลกอฮอล์และชั้นของไคโตซานโดยการฉายรังสีแกมมาเพื่อใช้เป็นเจลปิดรักษาบาดแผล PREPARATION OF HYDROGEL CONTAINING PVA AND CHITOSAN LAYERS BY GAMMA IRRADIATION FOR USING AS WOUND DRESSING. การกำจัดสังกะสีโดยใช้ทรายที่ถูกทิ้งจากการทำแบบหล่อ ที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์ REMOVAL OF ZINC USING FOUNDRY SAND WASTE IN PACKED COLUMNS. การตรวจนับจำนวนยานพาหนะในเวลากลางคืนแบบทันกาลจากภาพวีดิทัศน์ด้านหลังรถ REAL-TIME VEHICLE COUNTING AT NIGHT FROM VEHICLE REAR VIEW VIDEO IMAGE. คลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย EARTHQUAKE WAVES RECORDED IN THE NORTHERN PARTS OF THAILAND.

การบังคับตามคำชี้ขาดในคดีอาญาของผู้ตัดสินซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ENFORCEMENT OF COMMUNITY-BASED RESOLUTION IN CRIMINAL CASES. วิธีการถ่ายทอดภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง A METHOD TO TRANSFER CONDYLAR HEAD IMAGE FROM PANORAMIC TO LATERALCEPHALOMETRIC RADIOGRAPH. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับประทานยารักษาวัณโรคอย่างสม่ำเสมอของผู้ป่วยวัณโรค FACTORS RELATED TO MEDICATION ADHERENCE AMONG TUBERCULOSIS PATIENTS.

ผลของมอดุลัสของยังของชั้นสารยึดติดที่มีต่อรูปแบบการแตกร้าวของโครงสร้างชั้นเปราะ EFFECT OF YOUNG’S MODULUS OF ADHESIVE LAYER ON FRACTURE MODES OF BRITTLE LAYERSTRUCTURES. การเพิ่มความร่วมรู้สึกด้วยโปรแกรมการฝึกทักษะเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา THE INCREASING OF EMPATHY BY BASIC SKILLS IN COUNSEING TRAINING PROGRAM. ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวทางวัฒนธรรมของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย INTERACTION AND CULTURAL ADAPTAION OF ISLAMIC BANK OF THAILAND EMPLOYEES. การสื่อสารแบบผสมผสาน และชื่อเสียงขององค์กรที่มุ่งหวังกำไร องค์กรที่มิได้มุ่งหวังกำไร และองค์กรของรัฐ INTEGRATED COMMUNICATIONS AND CORPORATE REPUTATION OF PROFIT, NON-PROFIT, AND GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS. การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทย PERCEPTION AND ADOPTION OF TELECENTERS IN THAI RURAL COMMUNITY.

กาลครั้งหนึ่งนานมากแล้ว มีคุณแม่คนหนึ่งโทรมาหาเราเพราะอยากจะพาลูกชายอายุ 13 เข้ามาบำบัดเรื่องเลิกยา ก็เลยต้องบอกกันไปตามระเบียบว่า “ถ้าเด็กไม่ได้อยากจะเลิกเองแล้วไปบังคับเขามา มันจะไม่ได้ผลนะคะ” คุณแม่ก็เข้าใจดี แล้วก็วางสายหายไป เวลาผ่านไปอีกกี่เดือนก็ไม่รู้คุณแม่คนเดิมก็โทรกลับมาบอกว่า …. ในการเริ่มต้นปั้นธุรกิจอะไรก็ตาม หมายความว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้าง “แบรนด์” ให้เป็นที่น่าจดจำเพื่อส่งมอบความรู้สึก ตัวตน ความโดดเด่น และความแตกต่างไปสู่ใจของลูกค้า… การเปรียบเทียบผลของการให้ความรู้และคำปรึกษาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีการกลุ่ม 2 รูปแบบในโรงพยาบาลพระพุทธบาท Outcome Comparison Between Two Models of Group Counselling in Hypertensive Patients at Prabudhabaht Hospital. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 The Development of Communicative English Reading Exercises For Seventh Grade Students. การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน A PROPOSED MODEL FOR MOBILE DIGITAL EDUCATIONAL MEDIA SERVICE UNIT FOR THE LAMPHUN MUNICIPAL SCHOOLS. การศึกษาความคิดเห็นด้านโภชนาการสำหรับเด็กของผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาลที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในกรุงเทพมหานคร A STUDY OF OPINION ON CHILDREN NUTRITION OF PARENTS WITH UNDERWETGHT AND OVERWEIGHT PRESCHOOL CHILDREN IN BANGKOK METROPOLIS.

แรงจูงใจใน กิลด์วอร์ กับการรวมทีมในไซเบอร์สเปซ และการต่อเชื่อมสู่โลกของความเป็นจริง THE MOTIVATION IN GUILD WAR AND THE GROPING ON CYBERSPACE AND THE BRIDGING TO REAL WORLD. พลวัตของสงครามไทย-พม่า ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ~b16~b ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ~b19~b DYNAMISM OF THAI- MYANMAR WARFARE FROM THE MID-16(‘TH) CENTURY TO THE MID-19(‘TH) CENTURY. การแปลบุรุษสรรพนามในนวนิยายชีวิตท้องทุ่งเรื่อง ลา มาร์ โอ ดิยาบล์ ของฌอร์จ ซองด์ TRANSLATION OF PERSONAL PRONOUNS IN GEORGE SAND’S RUSTIC NOVEL “LA MARE AU DIABLE”.

การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์ CAPACITOR PLACEMENT WITH LOAD UNCERTAINTY CONSIDERATION BY FUZZY INFERENCE SYSTEM. การประยุกต์อุปกรณ์ประมวลสัญญาณเชิงเลข ในกระบวนการแต่งรูปสัญญาณพัลล์นิวเคลียร์ APPLICATIONS OF DSP DEVICE IN NUCLEAR PULSE WAVE SHAPING. ผลของเจนนิสตีนต่อระดับไขมันในพลาสมาและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานโดยสเตรปโตโซโตซิน EFFECTS OF GENISTEIN ON PLASMA LIPID PROFILES AND VASCULAR FUNCTION IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS. ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR PLANE PIEZOELECTRIC BIMATERIALS WITH DEFECTS. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานทดสอบแบบกลางแจ้งเพื่อการทดสอบความสามารถปรากฎร่วมกันได้เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น A STUDY OF APPROACHES FOR SETTING UP AN OPEN AREA TEST SITE FOR PRE-COMPLIANCE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TEST.

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจผู้ปกครองชาวไทยมุสลิมด้วยวิธีการมูซาวะเราะหฺ เรื่องการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปฐมวัยที่กำพร้า DEVELOPING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF MUSLIM THAI PARENTS BY USING MUCHAVAROH METHOD ON “PROMOTING SELF – ESTEEM OF YOUNG ORPHANS”. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค RELATIONSHIPS OF CONSUMER ETHNOCENTRISM TO COUNTRY IMAGE, PERCEIVED PRODUCT QUALITY, AND PURCHASE INTENTION. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค MARKETING COMMUNICATIONS STRATEGY FOR CORPORATE BRAND BUILDING OF CORPORATIZED COMPANIES AND CONSUMERS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES. ผลของการแสดงบทบาทสมมติต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ four THE EFFECT OF ROLE PLAY ON INTERPERSONAL COMMUNICATION IN FORTH-GRADE STUDENTS. ช่วงนี้ส่วนใหญ่สาวๆหลายคนต้อง WFH เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหน การแต่งตัวทั่วๆ ไปสำหรับช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้น เสื้อยืดหลวมๆซักตัวกับ กางเกงขาสั้น เพื่อความคล่องตัว แต่ใส่แบบนี้ทุกวันบางทีก็เบื่อๆ หรือจะอัพรูปลงโซเชียลแต่ละทีก็ดูไม่ค่อยคูลเลย วันนี้ Shopspotter มีไอเดียมาฝากสาวๆ…

การใช้น้ำมันทานตะวันอิพอกซิไดซ์และน้ำมันทานตะวันอิพอกซิไดซ์ / มอนต์มอริลโลไนต์เป็นสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต USE OF EPOXIDIZED SUNFLOWER OIL AND EPOXIDIZED SUNFLOWER OIL / MONTMORILLONITE AS ULTRAVIOLET COATINGS. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร BANGKOK RESIDENTS’ KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOR ON FOOD CONSUMPTION FOR GOOD HEALTH. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว STATE OF USING INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY.

การตรวจจับเหตุการณ์รถหยุดผิดปกติบนถนนโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์แบบทันกาล REAL-TIME UNUSUAL STOPPED VEHICLE INCIDENT DETECTION USING VIDEO IMAGE PROCESSING. ผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นกับความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในอำเภอสังทอง นครเวียงจันทน์ YOUTH MIGRATION AND HIV/AIDS VULNERABILITY IN SANGTHONG DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL. การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับห้องอบไม้ DEVELOPMENT OF RELIABLE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR WOOD DRYING ROOM. ผลกระทบของการเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินต่ออุโมงค์ประปาในดินกรุงเทพ EFFECT OF MRT TUNNELLING ON EXISTING WATER TUNNEL IN BANGKOK SUBSOIL.

ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอน ในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี UNCERTAINTY IN ILLNESS, AND FACTORS RELATED TO UNCERTAINTY IN ILLNESS AMONG PATIENTS WITH S.L.E. การเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของวาลโปรอิกแอซิด ในผู้ป่วยโรคลมชักที่คุมอาการชักได้และคุมอาการชักไม่ได้ COMPARISON OF PHARMACOKINETIC PARAMETERS OF VALPROIC ACID IN SEIZURE-CONTROLLED AND UNCONTROLLED EPILEPTIC PATIENTS. คุณลักษณะสำคัญในการ์ตูนโทรทัศน์ ชุด สุดสาคร ที่ผู้ชมกลุ่มเด็กชื่นชอบ ATTRIBUTES IN TELEVISION ANIMATION “SUDSAKORN” THAT APPEAL TO YOUNG VIEWER. การศึกษาความเป็นมาและการบริหารจัดการของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ A STUDY OF COMMUNITY RADIO AND THEIR ADMINISTRATION IN CHAIYAPHUM PROVINCE. การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในผู้ป่วยเอดส์ที่มีการตอบสนองของไวรัสต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ IMMUNODEFICIENCY SYNDROME PATIENTS WITH VIROLOGICAL RESPONSE TO HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY. ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชขนาดไมโครแพลงก์ตอนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา DIVERSITY AND ABUNDANCE OF MICROPHYTOPLANKTON IN BANGPAKONG RIVER MOUTH, CHACHOENGSAO PROVINCE.

กระบวนการสื่อสารและประสิทธิผลของโครงการรณรงค์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย COMMUNICATION PROCESS AND EFFECTIVENESS OF YOUNG CREATIVE TRAVELER CAMPAIGN OF THE TOURISM AUTHORITY OF THAILAND. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนและจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย PEOPLE PARTICIPATION IN PLANNING AND BUDGETING PROCESS OF LOCAL AUTHORITIES IN THAILAND. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดแฟคเตอร์ของการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล APPLICATION OF GIS IN DETERMINING FACTORS OF GROUNDWATER USE IN THE BANGKOK AREA AND ITS VICINITY. ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์ A PEER-TO-PEER DISTRIBUTED COMPUTING FOR COOPERATIVE COMPUTATIONAL TASKS GROUPS BASED ON SUPER-PEER MODEL.

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ three ในกรุงเทพมหานคร SELECTED FACTORS RELATED TO SEXUAL RELATIONSHIPS OF MATHAYOMSUKSA THREE STUDENTS IN BANGKOK. ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการรณรงค์เพื่อครอบครัว PUBLIC AWARENESS, ATTITUDE AND NEED ON FAMILY ENHANCED CAMPAIGN. ประสิทธิผลของการสื่อสารในหลักสูตร “ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน” ของโครงการไลออนส์ เควสต์ EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION IN THE LIONS-QUEST PROJECT “SKILLS FOR ADOLESCENCE”. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจประเภทบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING INFORMATION AND STOCK – INVESTMENT RISK OF SERVICE COMPANIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND.

การเตรียมและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเรืองแสง ~iVibrioharveyi~i PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST ~iVibrio harveyi~i. การสร้างแบบจำลองและการจำลองการลดขนาดของเชื้อเพลิงภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนโดยพิจารณาแอตทริชันและแฟรกเมนเทชัน MODELING AND SIMULATION OF SIZE REDUCTION OF FUELS IN CIRCULATING FLUIDIZED BED COMBUSTOR BY CONSIDERING ATTRITION AND FRAGMENTATION. ภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทย IMAGE OF THAKSIN SHINAWATRA IN THAI NEWSPAPERS. การปลูกควอนตัมดอตโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ GROWTH OF QUANTUM DOT MOLECULES AND APPLICATION FOR SOLAR CELLS. ความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของการทดสอบการเดินผ่านสิ่งกีดขวางในเด็กไทย RELIABILITY AND VALIDITY OF A PEDIATRIC FUNCTIONAL OBSTACLE COURSE IN THAI CHILDREN.

ลายสักโอสคูลนาฬิกา

วิธีการดีคอรีเลชันของสัญญาณสเตริโอสำหรับการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนแบบสเตริโอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ A SIGNAL DECORRELATION TECHNIQUE FOR STEREOPHONIC ACOUSTIC ECHO CANCELLATION USING ADAPTIVE NOISE ADDITION. การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์ TEST CASE GENERATION FOR WEB APPLICATION USING BLACK-BOX TESTING TECHNIQUE. แนวการปฏิบัติและแนวโน้มทางการบัญชีการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมประเภทที่มีผลกระทบโดยตรงหรือมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม PRACTICES AND TREND OF ENVIRONMENTAL FINANCIAL ACCOUNTING AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURES OF INDUSTRIES WITH DIRECT OR SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL IMPACTS. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ความสม่ำเสมอ และปริมาณเงินที่ไหลเข้าออกของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนในประเทศไทย AN ANALYSIS OF PERFORMANCE, PERSISTENCE AND FLOWS OF THAI EQUITY FUNDS.

ลายสักโอสคูลนาฬิกา

โครงสร้างผลึกของคอปเปอร์อินเดียมไดซิลินายด์ภายใต้ความดันสูง CRYSTAL STRUCTURE OF CuInSe UNDER HIGH PRESSURE. การแลกเปลี่ยนของสปีชีส์คอปเปอร์ในโพรงแซดเอสเอ็ม-5 ที่ปริมาณคอปเปอร์ต่ำ EXCHANGE OF COPPER SPECIES IN THE CAVITY OF ZSM-5 AT LOW COPPER LOADING. การปิดทับเส้นโค้งหนึ่งหน่วยบางรูปแบบด้วยเซกเตอร์ 30 องศาที่มีรัศมีหนึ่งหน่วย ON COVERING SOME UNIT ARCS BY 30 DEGREE SECTOR WITH UNIT RADIUS.

ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวที่สัมพันธ์กับการติดยาเสพติดของวัยรุ่นชายตอนกลางในกรุงเทพมหานคร SELECTED FAMILY FACTORS RELATED TO DRUG ADDICTION OF MALE ADOLESCENTS IN BANGKOK. ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย THE EFFECT OF GROUP COUNSELING ON COPING ABILITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS. สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน UNIVERSITY RADIO AND POLITICAL PARTICIPATION.

ศาสตราจารย์ริชาร์ด เดวิดสัน (Richard Davidson Ph.D) ได้ทำการศึกษาในพระทิเบตรูปหนึ่งชื่อ พระ ดร.แมทธิว ริคาร์ด ซึ่งฝึกสมาธิมาเป็นเวลา ปี เมื่อตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ fMRI ก็พบว่า … ปกติเราจะเห็นเสื้อผ้าหรือไอเทมอื่นๆที่เป็น Animal Print อย่างลายงู ลายเสือดาวทั่วๆไปจนชินตา แต่ปีนี้ลาย Animal Print อีกหนึ่งลายที่เราไม่ควรพลาดก็คือลาย Cow Print สุดชิคเรียกได้ว่าสามารถอัพลุคให้คุณดูเก๋กว่าใคร แถมยังดูแปลกตากว่าเดิม… เอช แอล เอ คลาส วัน แอนติบอดี้ ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก HLA CLASS I ANTIBODIES IN BONE MARROW TRANSPLANT PATIENTS. อัลกอริทีมสำหรับการบีบอัดภาพแบบแฟลกทอลโดยใช้ฟัซซี่ลอจิก AN ALGORITHM FOR FRACTAL IMAGE COMPRESSION USING FUZZY LOGIC. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง COMPUTER PROGRAM FOR COUNSELING HYPERTENSIVE PATIENTS. ลักษณะความขัดแย้งกับบิดามารดาของนักเรียนของมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร CONFLICT WITH PARENT AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK.

นวลักษณ์ในการเล่าเรื่องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมั่นของฮายาโอะ มิยาซากิ NEW NARRATION STYLE AND UNIQUENESS OF HAYAO MIYAZAKI’ S ANIMATED FILMS. เหตุผลของการมีพฤติกรรมทางเพศที่ขาดการป้องกันในสตรีวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น REASONS FOR UNPROTECTED SEXUAL BEHAVIORS OF LATE ADOLESCENT AND YOUNG ADULT FEMALES. ลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่น MORAL CHARACTERISTICS OF LATE ADOLESCENTS WITH VOLUNTEER BEHAVIORS. ประสบการณ์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวินิตของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา EXPERIENCES IN COUNSELING PRACTICUM OF MASTER’S DEGREE STUDENTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY. การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต STRATEGIC PLANNING FOR VIRTUE DEVELOPMENT IN THAI UNDERGRADUATE STUDENTS. การพัฒนารูปแบบการสร้างพันธะสัญญาของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการสร้างสุขภาพชุมชน DEVELOPMENT OF ACOMMITMENT MODEL FOR NURSING STUDENTS IN PROMOTING COMMUNITY HEALTH.

การศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF AUTONOMOUS UNIVERSITY POLICY FORMULATION PROCESS OF CHULALONGKORN UNIVERSITY AND KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI. ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน ROTATION, SCALE, AND TRANSLATION RESILIENT DIGITAL IMAGE WATERMARKING BASED COMPLEX EXPONENTIAL FUNCTION. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ขยายตัวด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร THE ECONOMIC IMPACT OF HIGHER EDUCATION IN THE NORTHERN BANGKOK EXTENDED AREA. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัยต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ A COMPARATIVE STUDY ON RESIDENTS’ BEHAVIORS AND ATTITUDES ON RECREATION AREAS OF SUPALAI PARK AND THE FLORAVILLE CONDOMINIUM, BANGKOK. การประเมินวงจรกรองซาวิสกี – โกเลย์แบบแอนไอโซทรอปิกในการลดทอนสัญญาณมลทินในภาพอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ EVALUATION OF ANISOTROPIC SAVITZKY-GOLAY FILTERS FOR SPECKLE NOISE REDUCTION ON MEDICAL ULTRASOUND IMAGES.

การปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบสมรรถนะ VERSION MIGRATION OF A DATABASE MANAGEMENT SYSTEM BASED ON PERFORMANCE COMPARISON. ผลกระทบของความไม่แน่นอนของโหลดที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตกำลังไฟฟ้า IMPACT OF LOAD UNCERTAINTY ON GENERATION SYSTEM RELIABILITY. การวิเคราะห์เวฟเลตของแอนไอโซทรอปีของคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ WAVELET ANALYSIS OF COSMIC MICROWAVE BACKGROUND ANISOTROPY. ปุ๋ยที่เคลือบด้วยน้ำมันชักแห้งเพื่อการปลดปล่อยแบบควบคุม FERTILIZERS COATED WITH DRYING OILS FOR CONTROLLED RELEASE. การเปรียบเทียบคุณภาพของภาพถ่ายดิจิทัลที่ได้จากเซ็นเซอร์รับภาพต่างกัน COMPARISON OF DIGITAL IMAGE QUALITY OBTAINED FROM DIFFERENT IMAGE SENSORS.

การนำเสนอภาพผู้หญิงและทัศนคติเรื่องเพศในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแนวก้าวหน้า THE PRESENTATION OF WOMEN AND SEX ATTITUDE IN RADICAL POCKET BOOKS. แนวทางการจัดการด้านอาคารสถานที่สำหรับหน่วยตรวจโรคกองทัพบก BUILDING MANAGEMENT FOR ARMY PRIMARY CARE UNITS GUIDELI NES. ความเปลี่ยนแปลงของชนบทในสังคมไทยภาคกลางในวรรณกรรมของวัฒน์วรรลยางกูร RURAL CHANGES IN CENTRAL THAI SOCIETY IN WAT WANLAYANGKUN’S LITERARY WORKS. การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในรายงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ JOURNAL CITATION ANALYSIS IN RESEARCH REPORTS BY SCHOLARS, THAKSIN UNIVERSITY. เฟรมเวิร์กของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ผ่านศีรษะมนุษย์เสมือนโดยใช้โมโนสโกปีกฟิชแทงก์วีอาร์ USER INTERFACE FRAMEWORK USING VIRTUAL HUMAN HEAD WITH MONOSCOPIC FISH-TANK VR.

ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยในต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งของ ผู้ป่วยโรคหืดหรือหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ Effects of Inpatient Drug Counseling on Compliance of Asthmatic or COPD Patients at Samutprakarn Hospital. การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารจราจรบนแผ่นป้ายสลับข้อความในกรุงเทพมหานคร PERCEPTION AND DECISION OF MOTORISTS ON TRAFFIC INFORMATION ON VARIABLEMESSAGE SIGN IN BANGKOK. ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร STRESS AMONG MATHAYOM SUKSA SIXTH STUDENTS IN ADMISSION TO UNIVERSITY IN BANGKOK. เครื่องชี้วัดคุณภาพของการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในมุมมองของผู้ให้บริการ QUALITY INDICATORS FOR CURATIVE CARE IN PRIMARY CARE UNIT UNDER THE NATIONAL HEALTH SECURITY SCHEME FROM THE PROVIDERS PERSPECTIVE. ผลกระทบของเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ที่มีต่อกำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE IMPACT OF COVENANT RESTRICTION IN DEBT CONTRACTS ON PROFIT FROM ACCOUNTING CHANGES OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน A COMPARISON OF WORKING MOTIVATION BETWEEN PERSONNEL OF A PUBLIC UNIVERSTIY AND A PRIVATE UNIVERSITY.

การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน A COMPARISON OF THE QUALITY OF MATHEMATICS CONCEPTUAL KNOWLEDGE ASSESSMENTS USING CONCEPT MAPPING WITH DIFFERENT SCORING METHODS. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับตัวแปรลักษณะทางคุณภาพ 2 ตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบทวิคูณปกติ A COMPARISON ON EFFICIENCY OF QUALITY CONTROL CHARTS FOR BIVARIATE NORMAL DISTRIBUTED CHARACTERISTICS. อิทธิพลของการฝึกที่เหมาะสมตามพัฒนาการที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ EFFECTS OF DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PRACTICES ON LATENT GROWTH CURVE MODEL OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE, SCIENTIFIC ATTITUDE AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS. การเมืองของการให้ความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ในแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการให้การยอมรับ THE POLITICS OF MEANING CONSTRUCTION ON THE 1932 EVENT IN TEXTBOOKS APPROVED BY THE MINISTER OF EDUCATION. การแสวงหาและการใช้สารนิเทศทางอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม CAREER INFORMATION SEEKING AND USE OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT MAHASARAKHAM UNIVERSITY.

รูปแบบหลักในการสื่อสารของครูกับเด็กปัญญาอ่อนระดับตติยภูมิ CORE COMMUNICATION STYLE FOR TEACHING THIRD LEVEL MENTAL RETARDS. กระบวนทัศน์ใหม่ของการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาสังคม NEW COMMUNICATION PARADIGM FOR HEALTH PROMOTION OF CIVIC SOCIETY. ผลกระทบของนโยบายการตั้งราคาและภาษีต่ออุปสงค์น้ำประปาของครัวเรือนและปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในประเทศไทย EFFECT OF PRICING AND TAX POLICY ON HOUSEHOLD DEMAND FOR WATER SUPPLY AND SHORTAGE OF WATER SUPPLY IN THAILAND. ปัจจัยทางเศรษฐสังคมที่มีผลกระทบต่อความพร้อมที่จะจ่ายซื้อค่าบริการการตรวจเชื้อเอชไอวีและการรับคำปรึกษาบำบัดโรคเอดส์โดยสมัครใจในเมืองไทบินห์ ประเทศเวียดนาม SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS AFFECTING PEOPLE’S WILLINGNESS TO PAY FOR HIV/AIDS COUNSELLING-TESTING SERVICE IN THAIBINH CITY, VIETNAM. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น A RELATIONSHIP BETWEEN SEXUAL COMMUNICATION AND SELF-ESTEEM ON SEXUAL SATISFACTION IN EARLY ADULT MARRIED WOMEN. การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา SELF QUALITY ASSESSMENT OF PRIMARY CARE UNIT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE.