หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา > ดาวน์โหลด > ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

5.1 เดินทางจากไทยไปประจำต่างประเทศ เบิกได้ในอัตราสี่เท่าของจำนวน พ.ข.ต. ยกเว้น ข้าราชการหรือลูกจ้าง ซึ่งเดินทางไปประจำต่างประเทศครั้งแรก เบิกได้ 5 เท่า ของ พ.ข.ต.

เบิกค่าที่พักราชการครู

เบิกค่าที่พักราชการครู