โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 38 นายทหาร เป็น “ราชองครักษ์”

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved.

(๒๔๗๓) ประวัติวัดนางชี (โดยรับสั่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า). แถลงการณ์คณะสงฆ์, เล่ม ๑๘ ภาค ๓. กิตติธัช ศรีฟ้า.

ปริทัศน์บุนนาคแต่งงาน

บำรุงชาติสาสนายาไทย. วันที่สืบค้น ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑. เสถียรพงษ์ วรรณปก. วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์ (บันทึกอย่างละเอียด ในมหาปรินิพพานสูตร).

จิตกวี กระจ่างเมฆ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. สุมาลี ปิ่นทอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วิเคราะห์การออกแบบจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดนางชี กรุงเทพฯ. วิไลลักษณ์ เดชะ. ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงของภาษาไทย 6 ภาษาที่พูดในอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วัลลียา วัชราภรณ์. การศึกษาคำลงท้ายในภาษาลาวครั่ง. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม. วริสรา แสงอัมพรไชย.

ปริทัศน์บุนนาคแต่งงาน

จินดา ชาติวงษ์. การศึกษาลักษณะของภาษาลาวครั่งที่ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก.

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา. ประเภทการแข่งขันกรีฑา. (ศธ. ๑๖/๓๕ กรีฑานักเรียน), กจช. อย่าพึ่งเก็บผ้าห่ม!! ครึ่งซ้ายของประเทศเตรียมอากาศเย็นลง ม.ค. มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ.

สานักงานเขตบางกอกน้อย. หนังสือแนะนาเขตบางกอกน้อย “โฟกัสบางกอกน้อย”. ขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขโขสโมสร ขอเชิญมารับเอาพรของลูกไป เอ่อ… นางสาวภาสินี ญาโณทัย. ทายาทรุ่นที่ ๔ ให้สัมภาษณ์.

แบบจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม. การปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนา กรณีศึกษาบ้านนา หมู่ 1 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม. ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร.

การจัดแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำบาตร กรณีศึกษาร้านหัตถกรรมไทยโบราณ. ศุภธัช คุ้มครอง. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำขันลงหินบ้านบุ.

“บิ๊กตู่” นั่งรถส่วนตัว ไม่มีรถนำขบวน เปิดตัวร่วมงาน รทสช. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. ดำเนิร เลขะกุล. สตรีสาร, ปีที่ ๙ (ฉบับที่ ๒๐๗). ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ.

ทำเครื่องทองลงหิน ชุมชนบ้านบุ กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ของคุณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อ่อนตา ยวนเกิด. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการทำเรือพระบกในอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ประสานอักษรพรรณ.

วีรวัฒน์ วรายน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาควิชาสถาปัตยกรรม. กำหนดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๗๕, ยื่นเสนอต่อกระทรวงธรรมการ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๔๗๕, (ศธ. ๑๖/๔๙ กรีฑานักเรียน) กจช.