กิจวัตรยามเช้าที่ดีต่อสุขภาพ สำหรับคนขี้เซา

การรับรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาผู้ช่วยสาธารณสุขของประเทศภูฏาน GRADUATE HEALTH ASSISTANTS’ PERCEPTIONS OF THEIR PREPAREDNESS FOR PRACTICE IN BHUTAN. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่อง 2 ปี Factors Effecting into Achievement in Students Computer Science Two-year Undergraduate Continuing Program. ความพร้อมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนชาวเลเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต THE READINESS OF LOCAL PEOPLE FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT A CASE STUDY KOHSIRAE COMMUNITYAMPHURMUANG PHUKET PROVINCE. การศึกษาเปรียบเทียบ ความถี่มูลฐานเสียงพูดระหว่างคนไทยที่พูดโดยใช้หลอดอาหารและผู้ที่พูดโดยใช้กล่องเสียง A COMPARATIVE STUDY OF FUNDAMENTAL FREQUENCY BETWEEN THAI ESOPHAGEAL SPEECH AND LARYNGEALSPEECH. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในระบบระบายอากาศสำหรับอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน An Analytical Study of Ventilation System for Underground Cable Tunnel. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในระบบระบายอากาศสำหรับอุโมงร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน An Analytical Study of Ventilation System for Underground Cable Tunnel.

ประสิทธิผลการให้คำปรึกษารายบุคคลที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลแก่งคอย Effectiveness of Individual Counseling on Medical Compliance Among Diabetic Patients in Kaeng Khoi Hospital. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคกลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ปัล ในอุตสาหกรรมแกะสลักหินจังหวัดชลบุรี PREVALENCE AND RELATED FACTORS OF CARPAL TUNNEL SYNDROME IN SCULPTURE INDUSTRY OF CHONBURI PROVINCE. ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานของผู้สอบบัญชีและกำไรที่ไม่คาดหวังกับระยะเวลาในประกาศกำไรประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE RELATIONSHIP AMONG AUDIT REPORTS, UNE~PECTED EARNINGS AND THE TIMING OF ANNUAL EARNINGS ANNOUNCEMENT OF COMPANIES LISTED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยักในผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินก่อนและหลังการฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ANTI-TETANUS TOXOID ANTIBODY TITER IN ACCIDENTAL WOUND PATIENTS BEFORE AND AFTER TETANUS TOXOID BOOSTER. การเปรียบเทียบการรับรู้ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ A COMPARISON OF PERCEIVED PATIENT UNIT EFFECTIVENESS BETWEEN HEAD NURSES AND STAFF NURSES GOVERNMENTAL UNIVERSITY HOSPITALS.

ลายสักโอสคูลนาฬิกา

กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องยาเสพติดระดับชุมชน ตำบลบางคุรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี COMMUNICATION PROCESS OF COMMUNITY CAMPAIGNS FOR WAR ON DRUGS IN BANGKURAT BANGBUATHONG NONTHABURI. ความพึงพอใจของผู้มารับส่งโลหิตและหรือส่วนประกอบของโลหิตจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ต่อการให้บริการของหน่วยจ่ายโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย THE SATISFACTION OF MESSENGERS FROM HOSPITALS IN BANGKOK METROPOLIS REGARDING SERVICES OBTAINED FROM DISTRIBUTION UNIT, THE NATIONAL BLOOD CENTER, THAI RED CROSS. การประมาณพารามิเตอร์ของการแจกแจงความสูญเสียสำหรับข้อมูลแบบกลุ่มซึ่งถูกตัดปลายทางซ้าย An Estimation of Loss Distribution Parameters forLeft-truncated Grouped Data. การสำรวจการตัดสินใจซื้อและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร SURVEY OF THE PURCHASING DECISION AND OPINIONS REGARDING HERBAL COSMETIC ONE TAMBON ONE PRODUCT PRODUCTS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN BANGKOK. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการตามกิจกรรมของสถานีอนามัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2548 UNIT COST ANALYSIS PER ACTIVITY OF HEALTH CENTERS IN UTHUMPHON PHISAI DISTRICT SI SA KET PROVINCE FOR FISCAL YEAR 2005. ผลการสอนศิลปะโดยใช้วิธีศิลปวิจารณ์ตามทฤษฎีของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน ที่มีต่อความสามารถในการวิจารณ์งานศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EFFECTS OF TEACHING ART BY USING EDMUND BURKE FELDMAN’S THEORY-BASED ART CRITICISM METHOD ON ART WORK CRITIQUE ABILITIES OF PRATHOM SUKSA SIX STUDENTS.

ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา THE IMAGE OF YANNAWA TRAFFIC POLICE IN THE MIND OF YANNAWA RESIDENTS. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนตราสารทุนในมิติเวลาและความถี่ ANALYSIS OF STOCK RETURNS IN TIME AND FREQUENCY DIMENSIONS. การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเปลาโนทอลในพลาสมาโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟี QUANTITATIVE ANALYSIS OF PLAUNOTOL IN PLASMA USING GAS CHROMATOGRAPHY. สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาการกินของแกมมาริดแอมฟิพอดที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังและในหญ้าทะเล MORPHOLOGY AND FEEDING ECOLOGY OF GAMMARID AMPHIPODS IN CORAL REEF AND SEAGRASS COMMUNITIES. การเล่าเรื่องและการสร้างความจริงทางสังคมในข่าวคลื่นยักษ์สึนามิ NARRATION AND CONSTRUCTION OF REALITY IN TSUNAMI NEWS COVERAGE. การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน TWO-STATE FLEXIBLE FLOW SHOP SCHEDULING WITH UNCERTAIN OPERATION TIMES.

ผลของการฝึกเสริมพลัยโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนิสิตชายระดับปริญญาบัณฑิต EFFECTS OF USING SUPPLEMENTARY PLYOMETRIC TRAINING ON BASKETBALL DRIBBLING AGILITY OF MALE UNDERGRADUATE STUDENTS. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FUNDAMENTAL ANALYSIS OF SECURITIES LISTED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. การทดสอบแบบจำลองอินเฟลชันโดยคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ COSMIC MICROWAVE BACKGROUND TESTS OF INFLATION MODELS. การแก้ไขปัญหาผิวเป็นตุ่มในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพีวีซีโดยแนวทางซิกซ์ซิกม่า THE PROBLEM SOLVING OF GEL IN PVC COMPOUND INDUSTRY BY SIX SIGMA APPROACH. อะแดฟทีฟไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์การทรุดตัวของเสาเข็ม ADAPTIVE FINITE ELEMENT METHOD FOR PILE SETTLEMENT ANALYSIS.

ความรู้ และความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ต่อการกำกับดูแลตนเองในวิชาชีพภายใต้สภาการหนังสือพิม์แห่งชาติ KNOWLEDGE AND OPINION OF JOURNALISTS REGARDING THE SELF-REGULATION OF THE PRESS UNDER THE PRESS COUNCIL OF THAILAND. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี THE EFFECT OF INDIVIDUAL COUNSELING ON SELF-ESTEEM OF HIV INFECTED PERSONS. ผลของโลหะทังสเตนและโพแทสเซียมบนตัวเร่งปฏิกิริยา VO/TiO ที่ใช้ในปฏิกิริยาการเลือกกำจัดแก๊สไนตริกออกไซด์ด้วยแอมโมเนีย EFFECT OF TUNGSTEN AND POTASSIUM ON THE VO/TiO CATALYST FOR SELECTIVECATALYTIC REDUCTION OF NO WITH NH. © 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved. รูปแบบของชุมชนเสมือนในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร VIRTUAL COMMUNITY PATTERNS IN THE VICINITY OF PAHOLYOTHIN SUBWAY STATION, BANGKOK. การพัฒนาทรานพอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรง และการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที A DEVELOPMENT OF 2.5 GB/S OPTICAL TRANSPONDER BY USING DIRECT MODULATION AND DIRECT DETECTION TECHNIQUES.

พฤติกรรมการดูดติดผิวและการเคลื่อนที่ของอาร์เซเนตในชั้นน้ำใต้ดิน SORPTION AND TRANSPORT BEHAVIOR OF ARSENATE IN THE AQUIFER. การเตรียมไฮโดรเจลที่ประกอบด้วยชั้นของโพลิไวนิลแอลกอฮอล์และชั้นของไคโตซานโดยการฉายรังสีแกมมาเพื่อใช้เป็นเจลปิดรักษาบาดแผล PREPARATION OF HYDROGEL CONTAINING PVA AND CHITOSAN LAYERS BY GAMMA IRRADIATION FOR USING AS WOUND DRESSING. การกำจัดสังกะสีโดยใช้ทรายที่ถูกทิ้งจากการทำแบบหล่อ ที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์ REMOVAL OF ZINC USING FOUNDRY SAND WASTE IN PACKED COLUMNS. การตรวจนับจำนวนยานพาหนะในเวลากลางคืนแบบทันกาลจากภาพวีดิทัศน์ด้านหลังรถ REAL-TIME VEHICLE COUNTING AT NIGHT FROM VEHICLE REAR VIEW VIDEO IMAGE. คลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย EARTHQUAKE WAVES RECORDED IN THE NORTHERN PARTS OF THAILAND.

การบังคับตามคำชี้ขาดในคดีอาญาของผู้ตัดสินซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ENFORCEMENT OF COMMUNITY-BASED RESOLUTION IN CRIMINAL CASES. วิธีการถ่ายทอดภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิก มาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง A METHOD TO TRANSFER CONDYLAR HEAD IMAGE FROM PANORAMIC TO LATERALCEPHALOMETRIC RADIOGRAPH. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับประทานยารักษาวัณโรคอย่างสม่ำเสมอของผู้ป่วยวัณโรค FACTORS RELATED TO MEDICATION ADHERENCE AMONG TUBERCULOSIS PATIENTS.

ผลของมอดุลัสของยังของชั้นสารยึดติดที่มีต่อรูปแบบการแตกร้าวของโครงสร้างชั้นเปราะ EFFECT OF YOUNG’S MODULUS OF ADHESIVE LAYER ON FRACTURE MODES OF BRITTLE LAYERSTRUCTURES. การเพิ่มความร่วมรู้สึกด้วยโปรแกรมการฝึกทักษะเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา THE INCREASING OF EMPATHY BY BASIC SKILLS IN COUNSEING TRAINING PROGRAM. ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวทางวัฒนธรรมของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย INTERACTION AND CULTURAL ADAPTAION OF ISLAMIC BANK OF THAILAND EMPLOYEES. การสื่อสารแบบผสมผสาน และชื่อเสียงขององค์กรที่มุ่งหวังกำไร องค์กรที่มิได้มุ่งหวังกำไร และองค์กรของรัฐ INTEGRATED COMMUNICATIONS AND CORPORATE REPUTATION OF PROFIT, NON-PROFIT, AND GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS. การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทย PERCEPTION AND ADOPTION OF TELECENTERS IN THAI RURAL COMMUNITY.

กาลครั้งหนึ่งนานมากแล้ว มีคุณแม่คนหนึ่งโทรมาหาเราเพราะอยากจะพาลูกชายอายุ 13 เข้ามาบำบัดเรื่องเลิกยา ก็เลยต้องบอกกันไปตามระเบียบว่า “ถ้าเด็กไม่ได้อยากจะเลิกเองแล้วไปบังคับเขามา มันจะไม่ได้ผลนะคะ” คุณแม่ก็เข้าใจดี แล้วก็วางสายหายไป เวลาผ่านไปอีกกี่เดือนก็ไม่รู้คุณแม่คนเดิมก็โทรกลับมาบอกว่า …. ในการเริ่มต้นปั้นธุรกิจอะไรก็ตาม หมายความว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้าง “แบรนด์” ให้เป็นที่น่าจดจำเพื่อส่งมอบความรู้สึก ตัวตน ความโดดเด่น และความแตกต่างไปสู่ใจของลูกค้า… การเปรียบเทียบผลของการให้ความรู้และคำปรึกษาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีการกลุ่ม 2 รูปแบบในโรงพยาบาลพระพุทธบาท Outcome Comparison Between Two Models of Group Counselling in Hypertensive Patients at Prabudhabaht Hospital. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 The Development of Communicative English Reading Exercises For Seventh Grade Students. การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน A PROPOSED MODEL FOR MOBILE DIGITAL EDUCATIONAL MEDIA SERVICE UNIT FOR THE LAMPHUN MUNICIPAL SCHOOLS. การศึกษาความคิดเห็นด้านโภชนาการสำหรับเด็กของผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาลที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในกรุงเทพมหานคร A STUDY OF OPINION ON CHILDREN NUTRITION OF PARENTS WITH UNDERWETGHT AND OVERWEIGHT PRESCHOOL CHILDREN IN BANGKOK METROPOLIS.

แรงจูงใจใน กิลด์วอร์ กับการรวมทีมในไซเบอร์สเปซ และการต่อเชื่อมสู่โลกของความเป็นจริง THE MOTIVATION IN GUILD WAR AND THE GROPING ON CYBERSPACE AND THE BRIDGING TO REAL WORLD. พลวัตของสงครามไทย-พม่า ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ~b16~b ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ~b19~b DYNAMISM OF THAI- MYANMAR WARFARE FROM THE MID-16(‘TH) CENTURY TO THE MID-19(‘TH) CENTURY. การแปลบุรุษสรรพนามในนวนิยายชีวิตท้องทุ่งเรื่อง ลา มาร์ โอ ดิยาบล์ ของฌอร์จ ซองด์ TRANSLATION OF PERSONAL PRONOUNS IN GEORGE SAND’S RUSTIC NOVEL “LA MARE AU DIABLE”.

การติดตั้งตัวเก็บประจุโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของโหลดด้วยระบบฟัซซีอินเฟอร์เรนซ์ CAPACITOR PLACEMENT WITH LOAD UNCERTAINTY CONSIDERATION BY FUZZY INFERENCE SYSTEM. การประยุกต์อุปกรณ์ประมวลสัญญาณเชิงเลข ในกระบวนการแต่งรูปสัญญาณพัลล์นิวเคลียร์ APPLICATIONS OF DSP DEVICE IN NUCLEAR PULSE WAVE SHAPING. ผลของเจนนิสตีนต่อระดับไขมันในพลาสมาและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานโดยสเตรปโตโซโตซิน EFFECTS OF GENISTEIN ON PLASMA LIPID PROFILES AND VASCULAR FUNCTION IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS. ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR PLANE PIEZOELECTRIC BIMATERIALS WITH DEFECTS. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานทดสอบแบบกลางแจ้งเพื่อการทดสอบความสามารถปรากฎร่วมกันได้เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น A STUDY OF APPROACHES FOR SETTING UP AN OPEN AREA TEST SITE FOR PRE-COMPLIANCE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TEST.

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจผู้ปกครองชาวไทยมุสลิมด้วยวิธีการมูซาวะเราะหฺ เรื่องการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปฐมวัยที่กำพร้า DEVELOPING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF MUSLIM THAI PARENTS BY USING MUCHAVAROH METHOD ON “PROMOTING SELF – ESTEEM OF YOUNG ORPHANS”. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค RELATIONSHIPS OF CONSUMER ETHNOCENTRISM TO COUNTRY IMAGE, PERCEIVED PRODUCT QUALITY, AND PURCHASE INTENTION. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค MARKETING COMMUNICATIONS STRATEGY FOR CORPORATE BRAND BUILDING OF CORPORATIZED COMPANIES AND CONSUMERS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES. ผลของการแสดงบทบาทสมมติต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ four THE EFFECT OF ROLE PLAY ON INTERPERSONAL COMMUNICATION IN FORTH-GRADE STUDENTS. ช่วงนี้ส่วนใหญ่สาวๆหลายคนต้อง WFH เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหน การแต่งตัวทั่วๆ ไปสำหรับช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้น เสื้อยืดหลวมๆซักตัวกับ กางเกงขาสั้น เพื่อความคล่องตัว แต่ใส่แบบนี้ทุกวันบางทีก็เบื่อๆ หรือจะอัพรูปลงโซเชียลแต่ละทีก็ดูไม่ค่อยคูลเลย วันนี้ Shopspotter มีไอเดียมาฝากสาวๆ…

การใช้น้ำมันทานตะวันอิพอกซิไดซ์และน้ำมันทานตะวันอิพอกซิไดซ์ / มอนต์มอริลโลไนต์เป็นสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต USE OF EPOXIDIZED SUNFLOWER OIL AND EPOXIDIZED SUNFLOWER OIL / MONTMORILLONITE AS ULTRAVIOLET COATINGS. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร BANGKOK RESIDENTS’ KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOR ON FOOD CONSUMPTION FOR GOOD HEALTH. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว STATE OF USING INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY.

การตรวจจับเหตุการณ์รถหยุดผิดปกติบนถนนโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์แบบทันกาล REAL-TIME UNUSUAL STOPPED VEHICLE INCIDENT DETECTION USING VIDEO IMAGE PROCESSING. ผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นกับความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในอำเภอสังทอง นครเวียงจันทน์ YOUTH MIGRATION AND HIV/AIDS VULNERABILITY IN SANGTHONG DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL. การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับห้องอบไม้ DEVELOPMENT OF RELIABLE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR WOOD DRYING ROOM. ผลกระทบของการเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินต่ออุโมงค์ประปาในดินกรุงเทพ EFFECT OF MRT TUNNELLING ON EXISTING WATER TUNNEL IN BANGKOK SUBSOIL.

ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอน ในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี UNCERTAINTY IN ILLNESS, AND FACTORS RELATED TO UNCERTAINTY IN ILLNESS AMONG PATIENTS WITH S.L.E. การเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของวาลโปรอิกแอซิด ในผู้ป่วยโรคลมชักที่คุมอาการชักได้และคุมอาการชักไม่ได้ COMPARISON OF PHARMACOKINETIC PARAMETERS OF VALPROIC ACID IN SEIZURE-CONTROLLED AND UNCONTROLLED EPILEPTIC PATIENTS. คุณลักษณะสำคัญในการ์ตูนโทรทัศน์ ชุด สุดสาคร ที่ผู้ชมกลุ่มเด็กชื่นชอบ ATTRIBUTES IN TELEVISION ANIMATION “SUDSAKORN” THAT APPEAL TO YOUNG VIEWER. การศึกษาความเป็นมาและการบริหารจัดการของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ A STUDY OF COMMUNITY RADIO AND THEIR ADMINISTRATION IN CHAIYAPHUM PROVINCE. การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในผู้ป่วยเอดส์ที่มีการตอบสนองของไวรัสต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ IMMUNODEFICIENCY SYNDROME PATIENTS WITH VIROLOGICAL RESPONSE TO HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY. ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชขนาดไมโครแพลงก์ตอนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา DIVERSITY AND ABUNDANCE OF MICROPHYTOPLANKTON IN BANGPAKONG RIVER MOUTH, CHACHOENGSAO PROVINCE.

กระบวนการสื่อสารและประสิทธิผลของโครงการรณรงค์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย COMMUNICATION PROCESS AND EFFECTIVENESS OF YOUNG CREATIVE TRAVELER CAMPAIGN OF THE TOURISM AUTHORITY OF THAILAND. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนและจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย PEOPLE PARTICIPATION IN PLANNING AND BUDGETING PROCESS OF LOCAL AUTHORITIES IN THAILAND. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดแฟคเตอร์ของการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล APPLICATION OF GIS IN DETERMINING FACTORS OF GROUNDWATER USE IN THE BANGKOK AREA AND ITS VICINITY. ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์ A PEER-TO-PEER DISTRIBUTED COMPUTING FOR COOPERATIVE COMPUTATIONAL TASKS GROUPS BASED ON SUPER-PEER MODEL.

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ three ในกรุงเทพมหานคร SELECTED FACTORS RELATED TO SEXUAL RELATIONSHIPS OF MATHAYOMSUKSA THREE STUDENTS IN BANGKOK. ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการรณรงค์เพื่อครอบครัว PUBLIC AWARENESS, ATTITUDE AND NEED ON FAMILY ENHANCED CAMPAIGN. ประสิทธิผลของการสื่อสารในหลักสูตร “ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน” ของโครงการไลออนส์ เควสต์ EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION IN THE LIONS-QUEST PROJECT “SKILLS FOR ADOLESCENCE”. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจประเภทบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING INFORMATION AND STOCK – INVESTMENT RISK OF SERVICE COMPANIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND.

การเตรียมและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเรืองแสง ~iVibrioharveyi~i PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST ~iVibrio harveyi~i. การสร้างแบบจำลองและการจำลองการลดขนาดของเชื้อเพลิงภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนโดยพิจารณาแอตทริชันและแฟรกเมนเทชัน MODELING AND SIMULATION OF SIZE REDUCTION OF FUELS IN CIRCULATING FLUIDIZED BED COMBUSTOR BY CONSIDERING ATTRITION AND FRAGMENTATION. ภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทย IMAGE OF THAKSIN SHINAWATRA IN THAI NEWSPAPERS. การปลูกควอนตัมดอตโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ GROWTH OF QUANTUM DOT MOLECULES AND APPLICATION FOR SOLAR CELLS. ความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของการทดสอบการเดินผ่านสิ่งกีดขวางในเด็กไทย RELIABILITY AND VALIDITY OF A PEDIATRIC FUNCTIONAL OBSTACLE COURSE IN THAI CHILDREN.

ลายสักโอสคูลนาฬิกา

วิธีการดีคอรีเลชันของสัญญาณสเตริโอสำหรับการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนแบบสเตริโอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ A SIGNAL DECORRELATION TECHNIQUE FOR STEREOPHONIC ACOUSTIC ECHO CANCELLATION USING ADAPTIVE NOISE ADDITION. การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์ TEST CASE GENERATION FOR WEB APPLICATION USING BLACK-BOX TESTING TECHNIQUE. แนวการปฏิบัติและแนวโน้มทางการบัญชีการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมประเภทที่มีผลกระทบโดยตรงหรือมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม PRACTICES AND TREND OF ENVIRONMENTAL FINANCIAL ACCOUNTING AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURES OF INDUSTRIES WITH DIRECT OR SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL IMPACTS. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ความสม่ำเสมอ และปริมาณเงินที่ไหลเข้าออกของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนในประเทศไทย AN ANALYSIS OF PERFORMANCE, PERSISTENCE AND FLOWS OF THAI EQUITY FUNDS.

ลายสักโอสคูลนาฬิกา

โครงสร้างผลึกของคอปเปอร์อินเดียมไดซิลินายด์ภายใต้ความดันสูง CRYSTAL STRUCTURE OF CuInSe UNDER HIGH PRESSURE. การแลกเปลี่ยนของสปีชีส์คอปเปอร์ในโพรงแซดเอสเอ็ม-5 ที่ปริมาณคอปเปอร์ต่ำ EXCHANGE OF COPPER SPECIES IN THE CAVITY OF ZSM-5 AT LOW COPPER LOADING. การปิดทับเส้นโค้งหนึ่งหน่วยบางรูปแบบด้วยเซกเตอร์ 30 องศาที่มีรัศมีหนึ่งหน่วย ON COVERING SOME UNIT ARCS BY 30 DEGREE SECTOR WITH UNIT RADIUS.

ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวที่สัมพันธ์กับการติดยาเสพติดของวัยรุ่นชายตอนกลางในกรุงเทพมหานคร SELECTED FAMILY FACTORS RELATED TO DRUG ADDICTION OF MALE ADOLESCENTS IN BANGKOK. ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย THE EFFECT OF GROUP COUNSELING ON COPING ABILITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS. สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน UNIVERSITY RADIO AND POLITICAL PARTICIPATION.

ศาสตราจารย์ริชาร์ด เดวิดสัน (Richard Davidson Ph.D) ได้ทำการศึกษาในพระทิเบตรูปหนึ่งชื่อ พระ ดร.แมทธิว ริคาร์ด ซึ่งฝึกสมาธิมาเป็นเวลา ปี เมื่อตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ fMRI ก็พบว่า … ปกติเราจะเห็นเสื้อผ้าหรือไอเทมอื่นๆที่เป็น Animal Print อย่างลายงู ลายเสือดาวทั่วๆไปจนชินตา แต่ปีนี้ลาย Animal Print อีกหนึ่งลายที่เราไม่ควรพลาดก็คือลาย Cow Print สุดชิคเรียกได้ว่าสามารถอัพลุคให้คุณดูเก๋กว่าใคร แถมยังดูแปลกตากว่าเดิม… เอช แอล เอ คลาส วัน แอนติบอดี้ ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก HLA CLASS I ANTIBODIES IN BONE MARROW TRANSPLANT PATIENTS. อัลกอริทีมสำหรับการบีบอัดภาพแบบแฟลกทอลโดยใช้ฟัซซี่ลอจิก AN ALGORITHM FOR FRACTAL IMAGE COMPRESSION USING FUZZY LOGIC. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง COMPUTER PROGRAM FOR COUNSELING HYPERTENSIVE PATIENTS. ลักษณะความขัดแย้งกับบิดามารดาของนักเรียนของมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร CONFLICT WITH PARENT AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK.

นวลักษณ์ในการเล่าเรื่องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมั่นของฮายาโอะ มิยาซากิ NEW NARRATION STYLE AND UNIQUENESS OF HAYAO MIYAZAKI’ S ANIMATED FILMS. เหตุผลของการมีพฤติกรรมทางเพศที่ขาดการป้องกันในสตรีวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น REASONS FOR UNPROTECTED SEXUAL BEHAVIORS OF LATE ADOLESCENT AND YOUNG ADULT FEMALES. ลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่น MORAL CHARACTERISTICS OF LATE ADOLESCENTS WITH VOLUNTEER BEHAVIORS. ประสบการณ์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวินิตของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา EXPERIENCES IN COUNSELING PRACTICUM OF MASTER’S DEGREE STUDENTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY. การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต STRATEGIC PLANNING FOR VIRTUE DEVELOPMENT IN THAI UNDERGRADUATE STUDENTS. การพัฒนารูปแบบการสร้างพันธะสัญญาของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการสร้างสุขภาพชุมชน DEVELOPMENT OF ACOMMITMENT MODEL FOR NURSING STUDENTS IN PROMOTING COMMUNITY HEALTH.

การศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF AUTONOMOUS UNIVERSITY POLICY FORMULATION PROCESS OF CHULALONGKORN UNIVERSITY AND KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI. ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน ROTATION, SCALE, AND TRANSLATION RESILIENT DIGITAL IMAGE WATERMARKING BASED COMPLEX EXPONENTIAL FUNCTION. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ขยายตัวด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร THE ECONOMIC IMPACT OF HIGHER EDUCATION IN THE NORTHERN BANGKOK EXTENDED AREA. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัยต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ A COMPARATIVE STUDY ON RESIDENTS’ BEHAVIORS AND ATTITUDES ON RECREATION AREAS OF SUPALAI PARK AND THE FLORAVILLE CONDOMINIUM, BANGKOK. การประเมินวงจรกรองซาวิสกี – โกเลย์แบบแอนไอโซทรอปิกในการลดทอนสัญญาณมลทินในภาพอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ EVALUATION OF ANISOTROPIC SAVITZKY-GOLAY FILTERS FOR SPECKLE NOISE REDUCTION ON MEDICAL ULTRASOUND IMAGES.

การปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบสมรรถนะ VERSION MIGRATION OF A DATABASE MANAGEMENT SYSTEM BASED ON PERFORMANCE COMPARISON. ผลกระทบของความไม่แน่นอนของโหลดที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตกำลังไฟฟ้า IMPACT OF LOAD UNCERTAINTY ON GENERATION SYSTEM RELIABILITY. การวิเคราะห์เวฟเลตของแอนไอโซทรอปีของคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ WAVELET ANALYSIS OF COSMIC MICROWAVE BACKGROUND ANISOTROPY. ปุ๋ยที่เคลือบด้วยน้ำมันชักแห้งเพื่อการปลดปล่อยแบบควบคุม FERTILIZERS COATED WITH DRYING OILS FOR CONTROLLED RELEASE. การเปรียบเทียบคุณภาพของภาพถ่ายดิจิทัลที่ได้จากเซ็นเซอร์รับภาพต่างกัน COMPARISON OF DIGITAL IMAGE QUALITY OBTAINED FROM DIFFERENT IMAGE SENSORS.

การนำเสนอภาพผู้หญิงและทัศนคติเรื่องเพศในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแนวก้าวหน้า THE PRESENTATION OF WOMEN AND SEX ATTITUDE IN RADICAL POCKET BOOKS. แนวทางการจัดการด้านอาคารสถานที่สำหรับหน่วยตรวจโรคกองทัพบก BUILDING MANAGEMENT FOR ARMY PRIMARY CARE UNITS GUIDELI NES. ความเปลี่ยนแปลงของชนบทในสังคมไทยภาคกลางในวรรณกรรมของวัฒน์วรรลยางกูร RURAL CHANGES IN CENTRAL THAI SOCIETY IN WAT WANLAYANGKUN’S LITERARY WORKS. การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในรายงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ JOURNAL CITATION ANALYSIS IN RESEARCH REPORTS BY SCHOLARS, THAKSIN UNIVERSITY. เฟรมเวิร์กของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ผ่านศีรษะมนุษย์เสมือนโดยใช้โมโนสโกปีกฟิชแทงก์วีอาร์ USER INTERFACE FRAMEWORK USING VIRTUAL HUMAN HEAD WITH MONOSCOPIC FISH-TANK VR.

ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยในต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งของ ผู้ป่วยโรคหืดหรือหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ Effects of Inpatient Drug Counseling on Compliance of Asthmatic or COPD Patients at Samutprakarn Hospital. การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารจราจรบนแผ่นป้ายสลับข้อความในกรุงเทพมหานคร PERCEPTION AND DECISION OF MOTORISTS ON TRAFFIC INFORMATION ON VARIABLEMESSAGE SIGN IN BANGKOK. ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร STRESS AMONG MATHAYOM SUKSA SIXTH STUDENTS IN ADMISSION TO UNIVERSITY IN BANGKOK. เครื่องชี้วัดคุณภาพของการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในมุมมองของผู้ให้บริการ QUALITY INDICATORS FOR CURATIVE CARE IN PRIMARY CARE UNIT UNDER THE NATIONAL HEALTH SECURITY SCHEME FROM THE PROVIDERS PERSPECTIVE. ผลกระทบของเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ที่มีต่อกำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE IMPACT OF COVENANT RESTRICTION IN DEBT CONTRACTS ON PROFIT FROM ACCOUNTING CHANGES OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน A COMPARISON OF WORKING MOTIVATION BETWEEN PERSONNEL OF A PUBLIC UNIVERSTIY AND A PRIVATE UNIVERSITY.

การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน A COMPARISON OF THE QUALITY OF MATHEMATICS CONCEPTUAL KNOWLEDGE ASSESSMENTS USING CONCEPT MAPPING WITH DIFFERENT SCORING METHODS. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับตัวแปรลักษณะทางคุณภาพ 2 ตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบทวิคูณปกติ A COMPARISON ON EFFICIENCY OF QUALITY CONTROL CHARTS FOR BIVARIATE NORMAL DISTRIBUTED CHARACTERISTICS. อิทธิพลของการฝึกที่เหมาะสมตามพัฒนาการที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ EFFECTS OF DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PRACTICES ON LATENT GROWTH CURVE MODEL OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE, SCIENTIFIC ATTITUDE AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS. การเมืองของการให้ความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ในแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการให้การยอมรับ THE POLITICS OF MEANING CONSTRUCTION ON THE 1932 EVENT IN TEXTBOOKS APPROVED BY THE MINISTER OF EDUCATION. การแสวงหาและการใช้สารนิเทศทางอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม CAREER INFORMATION SEEKING AND USE OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT MAHASARAKHAM UNIVERSITY.

รูปแบบหลักในการสื่อสารของครูกับเด็กปัญญาอ่อนระดับตติยภูมิ CORE COMMUNICATION STYLE FOR TEACHING THIRD LEVEL MENTAL RETARDS. กระบวนทัศน์ใหม่ของการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาสังคม NEW COMMUNICATION PARADIGM FOR HEALTH PROMOTION OF CIVIC SOCIETY. ผลกระทบของนโยบายการตั้งราคาและภาษีต่ออุปสงค์น้ำประปาของครัวเรือนและปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในประเทศไทย EFFECT OF PRICING AND TAX POLICY ON HOUSEHOLD DEMAND FOR WATER SUPPLY AND SHORTAGE OF WATER SUPPLY IN THAILAND. ปัจจัยทางเศรษฐสังคมที่มีผลกระทบต่อความพร้อมที่จะจ่ายซื้อค่าบริการการตรวจเชื้อเอชไอวีและการรับคำปรึกษาบำบัดโรคเอดส์โดยสมัครใจในเมืองไทบินห์ ประเทศเวียดนาม SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS AFFECTING PEOPLE’S WILLINGNESS TO PAY FOR HIV/AIDS COUNSELLING-TESTING SERVICE IN THAIBINH CITY, VIETNAM. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น A RELATIONSHIP BETWEEN SEXUAL COMMUNICATION AND SELF-ESTEEM ON SEXUAL SATISFACTION IN EARLY ADULT MARRIED WOMEN. การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา SELF QUALITY ASSESSMENT OF PRIMARY CARE UNIT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE.

Wise Luminous นาฬิกาข้อมือชาย รวมรุ่น ราคาถูก

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. 10 ฟิล์มกันรอย ฟิล์มกระจก ยี่ห้อไหนดีตอนนี้? Bull Armors ฟิล์มกระจกกันรอย สำหรับสมาร์ทโฟนทุกรุ่น แกร่ง… Seagate โชว์ต้นแบบอุปกรณ์การเก็บข้อมูลแบบ SSD พร้อมอัตราเ… เหตุผลที่ยังไม่ควรรีบซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาสด…

นาฬิกา wiseราคา

นาฬิกา wiseราคา

สรุปจุดเด่นและสเปค Samsung S23 Ultra กล้องหลัง 200 ล้านพิกเซล ซูม a hundred เท่า รองรับ S-Pen เคาะราคาไ… ชาวเน็ตฟังทางนี้! ผู้เชี่ยวชาญไขปม ทำไม ‘แกงส้ม’ ไม่ป๊อปในหมู่ชาวโลก?

นาฬิกา wiseราคา

วิธีดูแลรักษาหูฟังคู่โปรดอย่างถูกวิธี เพิ่มประสิทธิภาพการ… เเนะวิธีเปิดใช้งาน Google Chrome Dark Mode สำหรับคนที่ยัง… [แอปฯ ดีบอกต่อ] รวม 10 แอปฯ ฉุกเฉิน/จำเป็น มีติดเครื่องไว… BMW คิดค้นแผ่นชาร์จไร้สายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แจ้งชาร์จเต็มผ… DJI และ Hasselblad จับมือพัฒนาโดรนพร้อมกล้องบันทึกภาพความ… สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใดรับชม Netflix ในระบ…

ฝันเห็นนาฬิกา ฝันเห็นนาฬิกาหมายถึง เลขเด็ดฝันเห็นนาฬิกา

At ใช้กับ ชั่วโมง เวลาตามนาฬิกาที่เฉพาะเจาะจง เช่นShe at all times wakes up at 7 o’clock. มูลค่าการแลกอ้างอิงจาก Apple Watch Series 7 ตัวเรือนสแตนเลสสตีล forty five มม.

ฝันว่านาฬิกา แตก

ฝันว่านาฬิกา แตก

On (บน) ใช้กับ ชื่อถนนและอธิบายว่าอยู่บนพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ เช่นMy workplace is on Rama4 highway. In (ใน) ใช้กับ เมือง ประเทศ และพื้นที่ที่มีขอบเขต เช่นShe is in hospital. From…to… (จาก…ถึง…) ใช้กับ ช่วงเวลาหนึ่งไปหาช่วงเวลาหนึ่ง เช่นI work from eight.30am to six.30pm.

การฝัน คือ การที่เรานึกเห็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวในขณะหลับ และบางคน… พระอรรถกถาจารย์แห่งสุปินสูตร ได้แสดงเหตุของการฝันว่ามี 4 ประการ… ความฝันกับวันขึ้น-แรม ขึ้น 1 ค่ำ – เป็นความฝันที่ดีเสมอคือถ้าฝันดีก็จะเป็นตามนั้น ถ้าฝัน… ความฝันกับวันที่ฝัน หากท่านฝันในคืนวันจันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือ… การแปลความฝัน ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน มนุษย์มีการพยายามแปลความฝัน…

ฝันว่านาฬิกา แตก

การแก้ฝัน และการทำให้ฝันดี ตามตำราไทย มีวิธีแก้ฝันอยู่อย่างหนึ่งที่คนสมัยก่อนนิยมใช้… ในห้อง ‘ดูดวง และ ทำนายฝัน’ ตั้งกระทู้โดย เปรมปรีดา, 18 สิงหาคม 2012. Above (เหนือ) ใช้กับ ตำแหน่งด้านบนแบบที่ยังมีช่องว่างระหว่างสิ่งนั้น เช่นThe shelf is above the table. ขณะนี้กำลังค้นหาข้อมูลให้ท่านอยู่ โปรดรอคำทำนายสักครู่…… ดวงดวงสด ดูดวงสดทางโทรศัพท์ สายสด พยากรณ์ ถาม – ตอบ ทุกปัญหาเรื่องดวง ให้คำปรึกษาทุกเรื่องตลอด 24 ชม. In ใช้กับ เดือน ปี หรือฤดู ที่เป็นช่วงเวลา เช่นI will move to London in August.

3 เรือนใหม่ล่าสุดจาก Seiko ที่ถือเป็นนาฬิการุ่นฮ๊อตสำหรับเดือนมกราคมนี้

‘ไซโก’ เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Explore The Unexpected” หลังปีที่แล้วประสบความสำเร็จ… “แกรนด์ ไซโก” ก้าวสู่ศักราชใหม่ด้วยการเปิดตัว “แกรนด์ ไซโก คอร์ปอเรชั่น ออฟ… ไซโกและอัลบา ขนไฮไลท์โชว์คอลเลกชั่นใหม่ พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% ในงาน 17th Bangkok World… ‘ไซโก’ จะจัดงานเปิดแคมเปญปี 2560 พร้อมโชว์คอลเลคชั่นใหม่ SEIKO ZIMBE Limited Edition ซีรี่ส์ที่… “ไซโก คล็อคส์” จัดกิจกรรม Your Time…Your SEIKO ชวนเด็กระบายสี… ไซโก ปล่อยคอลเลคชั่นล่าสุด “มินิ มอนสเตอร์ เอ็กซ์พลอเรอร์” สีม่วงแอเมทิสต์สุดสะดุดตา…

นาฬิกา seikoรุ่นใหม่ 2023

เปิดตัว “Seiko Dream Square” ศูนย์การเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ…

นาฬิกา seikoรุ่นใหม่ 2023

บริษัท รปภ บริษัท รักษาความปลอดภัย มืออาชีพ ได้มาตรฐาน บริษัท รปภ ที่ดีที่สุด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการบริการของ เอ็น.พี. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. Copyright © 2023 สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ..

ดูแล ป้องกัน รักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 2… “ทีมงามได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอ” เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงได้ . อัตรา 50 สมัครงาน เก็บงาน พิมพ์ แชร์ รายละเอียดงาน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ีดี มีความรับผิดชอบสูง…

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูแลโรงงาน

ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำโครงการ คอนโด มีสวัสดิการ ประกันสังคม และเบี้ยขยันให้ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป เดินทางได้ มีพาหนะส่วนตัว… เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้เสมอ! หยุดยาวเฝ้าโกดังสินค้า จัดอีเว้นท์คุมเข้มความปลอดภัย ดูแลจบเป็นงาน ๆ ต้อง “บริการรักษาความปลอดภัย” จากเรา.

และให้บริการได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง อาจไม่สูงมากนัก ตามแต่กำลัง หรือตามแต่ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากจะมีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน ในแต่ละครั้ง tion to era and we proceed to take pride in how we get our land and crops prepared for you and your family. สอดส่อง ดูแล ทัรพย์สินภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งยานพาหนะของผู้มาติดต่อ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้ได้รับความปลอดภัย 2… 1.ดูแลป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของบริษัทฯ 2.ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงงาน 3.ดูแลการผ่าน เข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ four.ตรวจสอบทรัพย์สินที่จะนำ…

ย่านปทุมธานี พร้อมให้บริการ รปภ.ชาย รปภ.หญิง บริการจัดหัวหน้า รปภ. อัตรา หลาย สมัครงาน เก็บงาน พิมพ์ แชร์ รายละเอียดงาน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ ปี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่… นโยบายการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ของบริษัท รปภ.

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูแลโรงงาน

ที่ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนปฎิบัติหน้าที่นับเป็นสิ่งสำคัญในการปฎิบัติงาน เนื่องจากบุคคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย บางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาก่อน ดังนั้นต้องสร้างมาตรฐาน คุณภาพเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรที่มีความพร้อมทั้งร… ด้วยการบริหารงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับองค์กรจากต่างประเทศและการดำเนินงานที่ได้คุณภาพรวมทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบของทีมงานมืออาชีพ ทำให้ผู้ประกอบการเอกชน และหน่วยงานภาครัฐมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ณ ปัจจุบัน (พ.ค. บริษัทรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ ภายใต้ความรับผิดชอบของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี. เซอร์วิส จำกัด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ดำเนินการสรรหา รับสมัครคัดเลือก ตรวจสอบประวัติ ฝึกอบรม ปฐมนิเนศน์ ทดสอบตามระบบของบริษัทฯ จัดทำทะเบียนประวัติ ติดตามประวัติการทำงาน ประเมินผล พิจารณาโทษเมื่อผิดระเบียบวินัย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พิจา…

– บริการด้านสืบสวนสอบสวน บริการด้านคุ้มกันทรัพย์สิน ด้วยทีมง.. อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ SIAM J.S.SECURITY GUARD ขอขอบพระคุณ บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ จำกัด สาขา นครราชสีมา ทางทีมงานและพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และดูแลท่านอย่างดีที่สุดตลอดไป…. สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. ทำหน้าที่ ฝึกอบรมตามกรอบของกฏหมาย เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้พนักงานรักษาความปล…

บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคคลากร ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป หญิง มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ18-45 ปี ส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาภาคบังคับ หัวหน้าชุด ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ ปี ส่วนสูง 16… การรีวิว บริษัทยามที่ดี หมายถึง การโฆษณา การบรรยาย ในข้อดี ของบริษัทเรา การสร้างภาพพจน์ที่ดี ดูดีมีคุณภาพ ก็เป็นก้าวแรกที่ผู้ว่าจ้าง ดูแล้ว มีความสนใจ อยากจะดูงาน หรือ ศึกษาการทำงาน หรืออยากว่าจ้างบริษัทของเรา การโฆษณา การรายงาน ไอเดียทางการตลาด ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่ง ทางการตลาด หรือคู่แข่งกับบริษัทอื่น เป็นการขายงาน การโฆษณา ตัวของ รปภ. 1.งานเอกสารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ควบคุมรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทฯและลูกค้า… บริษัท อมร อินเตอร์การ์ด จำกัด บริษัท อมร อินเตอร์การ์ด จำกัด รับงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานที่ประสบการณ์ในด้านบริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านรักษาความปลอดภัย และงานระบบ ISO โดยทีมงาน มีแนวความคิดที่จะพัฒนา งานระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ไว้วางใจให้..

บริการรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจการปฎิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกวัน และถ้ามีเหตูร้ายหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นๆ เข้าแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างเฉียบพลัน รวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และสายตรวจตำรวจ ในผลัดกลางคืนไว้ควบ… บริษัท คิงส์ เบสท์ แอนด์ ลอ อินเตอร์ การ์ด จำกัด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานบริการเต็มรูปแบบ กล่าวคือ นอกเหนือจากการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพย์สิน และบุคคลในองค์กรของท่านให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดแล้ว ยังต้องสามารถอำนวยความสะดวก และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของท่า.. บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์ ซี เอส ซีเคียวริตี้ จำกัด บริษัท อาร์ ซี เอส ซีเคียวริตี้ จำกัด ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รปภ. ของเราได้รับการฝีกอบรมมาเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่รปภ.

จังหวัด นนทบุรี (บางใหญ่) อัตราค่าจ้าง 500/วัน รูปแบบงาน งานประจำ อัตรา 1 สมัครงาน เก็บงาน พิมพ์ แชร์ รายละเอียดงาน รักษาความปลอดภัย… นโยบายขั้นพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยของ บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยเขตทวีวัฒนาทวีวัฒนา งาน รปภ จ้าง รปภ. sixteen บริษัท ไอ.ที.จี.ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชการ …

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นาวาโท สุพจน์ อะทุมชาย ประธานบริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด และ คุณณัฐพร ตั้งตระกูล รองประธานบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลพนักงานดีเด่… บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ เบสท์ จำกัด มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาร่วมกับเจ้าของสถานที่ ในด้านการวางแผน จัดสรรกำลังพล รปภ.

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสายตรวจ ให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน … บริการเฝ้าระวังตรวจตรา รักษาความปลอดภัย โกดังเก็บสินค้า คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า dc, โลจิสติกส์ และลานพักสินค้า ลานวางตู้คอนเทนเนอร์บริษัท รปภ. ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด บริการงานด้านการรักษาความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ หมู่บ้าน โรงงาน ธนาคาร บริษัทห้างร้าน ฯลฯ . “รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีทันสมัย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด เพิ่มความรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด ทำงานอย่างมืออาชีพ. 17 บริษัท บี.เอส.ไอ การ์ด จำกัด บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ รักษาความปลอดภัย (รปภ) หรือยาม ที่เพียบพร้อมด้านบริการ รักษาความปลอดภัย (รปภ) ครบวงจร …

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง ปี มีความสูงไม่ต่ำกว่า one hundred sixty ซม. กว่า15 ปีที่ผ่านมา เราได้ให้บริการลูกค้ามากมายหลายโครงการ. 1.หน่วยงานเคอรี่ มีนบุรี และสมุทรสาคร 2.หน่วยงาน TOT แจ้งวัฒนะ three…. บริษัท แร็งค์ โซเชียล ดิจิตอล จำกัด Rank Social Digital Co., Ltd.

มีใจรักในการทำงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง four… ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 และมีการทบทวนความรู้ประจำเดือน เสริมทักษะ 2 ครั้ง/ปี เช่น ภาษาอังกฤษ – จีน, เทคโนโลยีงานรปภ. ธัญญรัตน์ แก้วกระจ่าง (เอ๋) เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทมากกว่า thirteen ปี เป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวเพียงลำพัง จนมีฐานะมั่นคง … บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยจัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก … บ.รักษาความปลอดภัย โอเค สยาม เซอร์วิส จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย โอเค สยาม เซอร์วิส จำกัด ( OK Siam Service Co. Ltd) เป็นบริษัทฯ บริการรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม. โดยทีมงานมืออาชีพ ยาม รปภ โดยทีมงานมืออาชีพ ” มุ่งมั่น พัฒนา รักษา ทรัพย์สิน ” ” ซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอ..

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูแลโรงงาน

วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ สมัครงาน บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดัดชั่น จำกัด… อัตรา 5 สมัครงาน เก็บงาน พิมพ์ แชร์ รายละเอียดงาน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย (ไม่จำกัดวุฒิ) ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่… บริการรักษาความปลอดภัย โครงการที่พักอาศัย เป็นบริษัท รปภ.

ผู้จัดการหน่วยงาน ลงแต่ละพื้นที่บริษัทรักษาความปลอดภัย พัทยา นาเกลือ บางละมุง รักษาความปลอดภัยชลบุรี ให้บริการด้าน รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด เป็นบริษัท รปภ. ในจังหวัดระยอง ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยพนักงาน รปภ.ชาย และ พนักงาน รปภ.หญิง ภายใต้การควบคุมคุณภาพของทีมงานหัวหน้า รปภ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมีการทบทวน ความรู้ประจำเดือน เสริมทักษะ 2 ครั้ง/ปี เช่น ภาษาอังกฤษ – จีน, เทคโนโลยีงานรปภ. เฝ้าและตรวจตราทรัพย์สินของบริษัท ดูความเรียบร้อยพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ จุดที่ได้รับมอบหมาย 3.

บริษัทรักษาความปลอดภัย นนทบุรี บริการจัดหาเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยมืออาชีพ มีใบประกาศ บริการทั้งบ … จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตพระโขนง) อัตราค่าจ้าง ตามตกลง อัตรา three สมัครงาน เก็บงาน พิมพ์ แชร์ รายละเอียดงาน. ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในลานจอดรถ…

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีสุขภาพดี ประวัติดี มีความมานะอดทน มีความตั้งใจรักอาชีพ เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย โพรเฟสชั่นนัล โพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นุ่มนวลด้านบริการ กล้าหาญด้านรักษาความปลอดภัยบริการรักษาความปลอดภัย พนักงาน รปภ., จ้างยาม, ยาม, รปภ. -ส่งยามไปประจำสถานที่ต่างๆ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย -บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

ช่วงปลายปีถือเป็นถือช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเดือนธันวาคม ที่ถือเป็นเดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤ…

ของเราพร้อมให้บริการท่านด้วยความเป็นมิตรและมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชม. SIAM J.S. SECURITY GUARD ขอขอบพระคุณ บริษัท ตลาดสุรนารี ที่กรุณาไว้วางใจเลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา ทางทีมงานและพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และดูแลท่านอย่างดีที่สุดตลอดไป…We proud to serve you. บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป จำกัด บริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) แก่เจ้าของธุรกิจทุกประเภท ทุกสถานที่ทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพและในพื้นที่ต่างจังหวัด ด้วยความที่ว่าเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของคนไทย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ไม่ใช่ขายความเป็นบริษัทของคนไทยหรือแข่งขันกับบริษัทขอ..

กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการทำงานของพนักงานบริษัทคู่สัญญา/บริษัทรับเหมาช่วง ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 2… “มืออาชีพด้านรักษาความปลอดภัย” คัดเลือกบุคลากรที่มีความพร้อมที่สุด ทั้งอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ รับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ช่างสังเกต ไหวพริบดี และมีทักษะการต่อสู้ . “เน้นย้ำความมีมาตรฐาน” ทีมงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจความปลอดภัย พ.ศ.2558.